« terug naar vorige pagina

Missie & Visie

Missie

Huisartsenpraktijk Kuik & Vingerhoets biedt toegankelijke, state of the art, professionele, kosteneffectieve huisartsgeneeskundige zorg aan de bewoners van Goirle om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van haar patiënten. Binnen het zorgaanbod in de regio vervult de praktijk een spilfunctie door alle gezondheidsvragen van haar patiënten in eerste lijn op te vangen. De praktijk maakt een verantwoorde keuze om de vraag zelf te behandelen of te verwijzen binnen haar samenwerkingsverbanden  met andere zorgaanbieders.

Visie

Huisartsenpraktijk Kuik & Vingerhoets wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, continu beschikbaar is. Centraal staan voortdurende educatie en bijscholing van alle medewerkers conform de laatste standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg, om de patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Integraal onderdeel van de leercyclus binnen de praktijk is een geborgde inbedding van de verworven kennis en inzichten in de processen en werkwijzen. De praktijk stelt zich, zowel intern als extern, zo toetsbaar mogelijk op.

In onze werkwijze staat patientgerichtheid centraal met de focus op zelfverantwoordelijkheid voor de patient. Met gerichte triagering proberen wij de zorg te concentreren en te plannen aan de hand van de urgentie van de zorgvraag. Streven is de zorg zo dicht mogelijk bij de patient aan te bieden met behoud van kwaliteit.

 


 

Basisaanbod Huisartsenpraktijk Kuik & Vingerhoets

Het basisaanbod van onze praktijk bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten. Het  aanbod bestaat uit diagnostiek en behandeling; bij complexere klachten is doorverwijzing voor diagnostiek of behandeling soms noodzakelijk. Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen onze patiënten terecht bij de huisartsenpost; de zorg door de huisartsenpost beperkt zich tot spoedeisende hulp. Het basisaanbod van onze praktijk sluit volledig aan bij “Aanbod huisartsgeneeskundige zorg (LHV, 2022)”.

 

Zorggebied van Huisartsenpraktijk Kuik & Vingerhoets

Het zorggebied van Huisartsenpraktijk Kuik & Vingerhoets is de gemeente Goirle en Riel; doelgroep zijn bewoners van de gemeente en passanten. In het zorggebied bevindt zich een verzorgingshuis voor ouderen en enkele lagere scholen. De oudere leeftijdscategorieën zijn in de wijk relatief oververtegenwoordigd, in vergelijking tot de landelijke leeftijdsopbouw.

 

Aanvullend bijzonder en transmuraal zorgaanbod van Huisartsenpraktijk Kuik & Vingerhoets

 • Kleine chirurgische ingrepen
 • Oogheelkundige diagnostiek en behandeling
 • Diagnostiek en follow up van ADHD
 • Multidisciplinair samenwerkingsverband Ouderenzorg
 • Reizigersadvisering en vaccinatieservice
 • Consultatie psychiatrie in de praktijk

 

Het zorgproces in Huisartsenpraktijk Kuik & Vingerhoets bestaat uit de volgende fasen:

 • Inventarisatie van klachten, problemen en hulpvragen.
 • Eventuele verwijzing / terugverwijzing.
 • Vraagverheldering
 • Diagnostiek, werkhypothese en behandelplan.
 • Eventuele verwijzing / terugverwijzing.
 • Advies
 • Behandeling
 • Begeleiding
 • Preventie

 

Huisartsenpraktijk Kuik & Vingerhoets biedt haar zorg in volgende vormen aan:

 • Consult tijdens een bezoek van de patiënt aan de praktijk, per telefoon en per e-consult
 • Consult tijdens visite bij de patiënt.

 

Verklaring professioneel handelen

Huisartsenpraktijk Kuik & Vingerhoets, alle huisartsen en overige medewerkers voeren hun werkzaamheden uit in overeenstemming met de vastgestelde NHG-standaarden en richtlijnen, en binnen de kaders van de geldende wettelijke regelgeving. Van de aldus gedefinieerde werkwijzen kan alleen worden afgeweken wanneer daarvoor gegronde redenen bestaan. Alle eventuele afwijkingen zullen onder vermelding van redenen worden geregistreerd in het dossier van de betreffende patiënt.

Bij de realisatie van haar missie en visie hanteert Huisartsenpraktijk Kuik & Vingerhoets de volgende aanvullende beleidsuitgangspunten:

Patiënten worden altijd bij de besluitvorming rond behandelingen betrokken.

 • Onze zorg is gericht is op patiëntveilig handelen, doeltreffendheid, doelmatigheid en het voorkomen van medicalisering.
 • Huisartsenpraktijk Kuik & Vingerhoets en al haar medewerkers onderschrijven de noodzaak om de afspraken, zoals in het kwaliteitssysteem van de praktijk vastgelegd, na te leven en te verbeteren.